Generalforsamling 2022

Indkaldelse til Generalforsamling 2023


Generalforsamling i Gjøl jagtforening iflg vedtægterne bliver i år lørdag d.18/3 kl. 13.00 på skydebanen, Drøvten 198. Forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før.


Dagsorden til generalforsamling d. 18. marts 2023, kl. 13.00 på skydebanen.

 

1. Valg af dirigent

 

2. Formandens beretning og orientering fra udvalgene

 

3. Fremlæggelse af revideret regnskab v. kassereren

 

4. Valg af stemmeoptællere

 

5. Valg til bestyrelsen

    På valg er følgende:

    Bruno Rodkjær

    Danny Grebjerg

    Preben Gram

 

6. Valg af suppleanter til bestyrelsen

 

7. Valg af revisor og revisorsuppleant

 

8. Indkomne forslag

    Forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes

 

9. Eventuelt

 

Referat fra generalforsamlingen 2022

Afholdt 25.august 2022 i klubhuset Drøvten 198, 9440 Aabybro.
Der deltog 23 medlemmer på
generalforsamlingen.

Pkt. 1) valg af dirigent
Peter Rodkjær blev valgt med applaus.

Brian Bøgel tager referat
Peter konkluderede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet m.v.

Pkt. 2) Formandens beretning.
2021 bød på en normalisering efter covid-19 hvor det igen var igen muligt at mødes på skydebanen og jagterne kunne gennemføres med mindre restriktioner. Foreningen har gennem året haft en medlemstilgang på 15-20% og var ved udgangen af 2021 oppe på 148 medlemmer. Stigningen ser ud til at fortsætte ind i 2022, hvor der forventes om mod 25% flere medlemmer. Formanden tilskrev denne udvikling til en god og sund forening som har opnået et godt renomme nært og fjernt.

Formanden roste vildtudvalget for en god indsats på jagt området, og fremhævede her Preben og Bruno’s indsats for at få flere med på jagterne. Flugtskydningsudvalgets hostede også ros fra formanden for en kæmpe indsats. Her er det det især en øget indsat med haglskydeskole om mandagen, som har bidraget til foreningens fremgang. Undervisningen har trukket haglskydeaspiranter fra helt fra Fyn og Skagen, hvilket vidner om at kvaliteten af undervisningen rygtes.
Leif Kjelgaard fik ros for sit arbejde på Gjøl jagtforenings vegne i Jægerrådet, en indsats der er med til at sikre indflydelse på de beslutninger der træffes lokalt såvel som på landsbasis.
Gitte er tilbage i klubhuset og styrer den del 100%.
Generelt var formanden tilfreds med at kunne stå i spidsen for en supergodt kørende forening.

Pkt. 3) Beretning fra Vildt- og flugtskydningsudvalgene, samt Jægerrådsrepræsentanten.

Preben fremlagde for Vildtudvalget. 
Der har været en flot deltagelse på jagterne på trods af Corona.

Et nyt tiltag har været forhåndstilmelding, hvilket har fungeret godt. Det har samtidig gjort det nemmere at planlægge jagten, og er derfor et tiltag der vil blive brugt fremover.
Der blev solgt 20 Trækkort til engene, hvilket dækkede jagtlejen.
2021 bød på 5 jagter med et vildudbytte på 30-40 stykker vildt.
Bestanden af gæs og ænder er fortsat god, men fasan bestanden ser ud til at være falden. Agerhøns er nærmest ikke eksisterende, og jages derfor ikke. Harer er i fremgang, men der skydes kun det antal som folk melder ud inden jagten, at de ønsker.
Vandhullet er åbent tirsdag og lørdag og er en godjagtmulighed for især nyjægere.
Undervisning af hund var grundet restriktioner med Corona, meget begrænset med kun 4-5 styk per gang.

Per fremlagde for Flugtskydningsudvalget
2 hold deltog i Vendelbo. Hold 1 var i den bedste række og endte uden for top 3. Hold 2 var i femte bedste række og vandt der en anden plads.

2021 blev også året hvor der kom et damehold på banen. Der blev ligeledes afholdt et par dameaftner.
Haglskydeskolen om mandagen var en stor succes.
Spidsdue banen blev flyttet og fik nye maskiner. Flytning gør at alle skydning nu foregår i sammen retning. Dermed er der blevet mere plads til bilerne uden haglnedfald. Samtidig er den generelle støjberegning for banen faldet 2db og ligger dermed fortsat langt under normen.

Leif fremlagde fra deltagelse i jægerrådet.
Skydebane projektet Østerild er blevet henlagt.

Fra næste år udfases blyholdig ammunition, kan dog fortsat bruges til at øve på lukket bane.
Der er fokus på dialogen i samfundet, vi skal deltage aktivt for at præge debatten.
Jægerforbundet arbejder på materiale/oplysning til befolkningen.
Grundlaget for en saglig debat er et godt datagrundlag. Der snakkes derfor om en øget dataopsamling, ikke kun fra nedlagt vildt, men også med mere viden om de levende vildtbestande fra fx vildtkameraer og optællinger.
Hvis der er interesse for viden om bekæmpelse af mårhunde, så er er en fyr i jægerrådet Jammerbugt med stor viden på området. Har det interesse så kan der laves en aften om emnet.

Pkt. 4) Fremlæggelse af revideret regnskab v. kasseren.
Regnskabet blev fremlagt og viste overskud.

Generelt har der været en positiv udvikling på omsætningen i forhold til et 2020.
En fejl i angivelsen af Jagt-og banelejen blev påtalt og forklaret.
Regnskabet blev herefter godkendt med applaus.

Pkt. 5) Valg af bestyrelse
Anders Westergaard, Kurt Svensen, Erik Westergaard og Per Gunder var på genvalg, alle genopstillede.

Der var ingen modkandidater
Alle blev genvalgt med applaus.

Pkt. 6) Valg af suppleanter til bestyrelsen.
Niels Henrik T Jensen og Mads Westergaard stillede op som suppleanter.
De blev begge valgt med applaus.

Pkt. 7) Valg af revisor og revisorsuppleant
Mikael Hermansen modtog genvalg som revisor og blev genvalgt med applaus
Peter Rudkjær stillede op som suppleant og blev valgt med applaus.

Pkt. 8) Valg af Jægerrådsrepræsentant
Leif Kjelgaard genopstillede og blev valgt med Applaus.
Leif opfordrede herefter til at man valgte en suppleant, som evt. senere ville kunne tage over. Der var bred enighed om dette forslag. Rådet mødes typisk 3-4 gange årligt.
Kenneth Holmager meldte som suppleant og blev valgt med applaus.

Pkt 9) indkomne forslag
Der var indkommet 3 forslag til ændringer af vedtægterne.

a)      Ændring til §7 stk.2 - Tidspunktet for generalforsamlingen ændres fra August til Marts.

b)     Ændring til §14 stk. 1 og 2 – Ændres så revisor fremover i stedet betegnes billagskontrollant, ligeledes præcisere det, at der kun er én billagskontrollant samt en suppleant.

c)      Ændring til §10 stk. 2 – Teksten ændres til ”Bestyrelsen består af 7 medlemmer og 2 suppleanter. Bestyrelsen nedsætter nødvendige udvalg for foreningens drift.

Alle tre forslag blev vedtaget ved håndsoprækning, hvor minimum 2/3 af de fremmødtes stemmet for.

Der er ligeledes konstateret, at overskriften på §16 er ”Sammenslutning” ligesom den er på §15, dette er en fejl og rettes på §16 til ”Opløsning”.

Brian Bøgel står sammen med Per Gunder for opdatering af vedtægterne, og disse indsendes derefter til jægerforbundet til godkendelse.
De opdaterede vedtægter vil blive offentliggjort på hjemmesiden.

Pkt. 10) Eventuelt
Det blev kommenteret, at der på hjemmesiden har manglet referater for nogle af de tidligere år. 
Formanden lovede herefter, at det seneste referat fra Generalforsamlingen, fremover vil være tilgængelig på hjemmesiden.

Generalforsamlingen blev hævet med tak for god ro og orden.

Anders Westergaard 06.01.2013 17:23

Hvordan gik rævejagten idag?

BØRGE SIMONSEN 06.01.2013 13:36

jeg kan lide denne side .Det var en fin lille rævejagt

peter rodkjær 19.09.2012 15:41

tak for sidst,fin genneraelforsamling,og velkommen til Mia jeg ønsker dig en rigtigt god vind,held og lykke med dit nye djop.

Nyeste kommentarer

22.08 | 17:20

Hej Ib Du kan få svar på dit spørgsmål, hvis du kigger under fanebladet ...

22.08 | 11:55

Hej Hvad er forskellen helt præcis på et trækkort og et gæstekort? mvh Ib

07.07 | 07:07

Vi er 2 Nordmenn som var skjøt hos dere 6.juli. Vi hadde en fantasti...

10.11 | 16:58

Hej Er der mon mulighed for at skyde torsdag d. 11 Nov eller fredag d. 12 Nov? :)